مقایسه هاست اشتراکی و اختصاصی

هاست اشتراکی یا اختصاصی؟

مسئله این است!